top of page

הגשת תקצירים לכנס האיגוד לשנת 2023

הגשת תקצירים

  • תקצירים לכנס יש להעביר עד ה- 10/01/2023

  • לא יתקבלו תקצירים לאחר המועד שנקבע

  • בכנס יוצגו תקצירים מקוריים בלבד

  • יש להגיש את התקציר בסוג כתב Arial גודל 12 וכותרת בגודל 14

  • אורך התקציר יהיה לא יותר מ- 400 מילים

  • התקציר יוצג לפי המבנה הבא: Background, Methods, Results, Conclusion


   יש להירשם ולשלוח את התקצירים לד"ר אורי קינן בטופס הבא:

צרף קובץ

תודה ששלחת!

bottom of page